Autoritatea Electorală Permanentă – carte de vizită

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă fundamentală a statului român care urmăreşte organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, în scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare de exercitare a drepturilor electorale, a egalităţii de şanse în competiţia politică, a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Cadrul legal

De la înfiinţarea sa prin Legea nr. 286/2003, atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente s-au triplat prin acte normative succesive: Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea  nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 1/2007, 8/2007, 9/2007, 20/2008, 32/2008, 36/2008, 97/2008, 11/2009, 55/2009 şi 95/2009.

Misiune

Autoritatea are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale în materie.

Activitatea Autorităţii Electorale Permanentă este orientată spre:

 • asigurarea şi îmbunătăţirea constantă a cadrului legal şi organizatoric al alegerilor şi al oricăror alte consultări, la nivel naţional sau local, precum şi al finanţării partidelor politice, în concordanţă cu instrumentele juridice de drept internaţional, acquis-ul comunitar şi dispoziţiile constituţionale;
 • aplicarea unitară, pe întreg cuprinsul ţării, a dispoziţiilor legale din domeniul electoral şi al finanţării partidelor politice şi controlul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor care revin celorlalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniu;
 • educarea electoratului şi a celorlalţi participanţi la alegeri;
 • reprezentarea în plan extern a statului român ca principal vector de imagine al acestuia în ceea ce priveşte gradul de democratizare al României, măsurat prin modul de exercitare a drepturilor electorale, egalitatea de şanse în competiţia politică şi transparenţa în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Obiective

 • Procese electorale periodice, libere, corecte cu utilizarea eficientă şi transparentă a resurselor umane, financiare şi economice;
 • Finanţare corectă şi transparentă a partidelor politice şi a campaniilor electorale;
 • Management electoral integrat.

Funcţii

Autoritatea Electorală Permanentă, alături de celelalte structuri statale cu atribuţii electorale, sprijină organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigură logistica necesară, urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei electorale, conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, următoarele funcţii:

 • de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;
 • de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizării atribuţiilor strategice în materie electorală, precum şi elaborarea şi aprobarea de normative şi prescripţii tehnice, obligatorii pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale;
 • de management, prin care se asigură organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
 • de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea şi asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul ţării a reglementărilor specifice sistemului electoral, precum şi a celor stabilite pentru modernizarea şi conectarea acestora la sistemele electorale din ţările Uniunii Europene;
 • de control, prin care se realizează verificarea respectării legii şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este cazul
 • de informare, prin care se asigură transmiterea de informaţii corecte privind procesele electorale către alegători, autorităţi şi organisme publice, precum şi partide politice;
 • de educare, prin care se realizează instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor electorale;
 • de instruire, prin care se transmit competenţe profesionale persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;
 • de reprezentare, pe plan intern şi extern, a statului român, în materie electorală;

Atribuţii

În intervalul dintre două perioade electorale, Autoritatea Electorală Permanentă are următoarele atribuţii principale:

 • aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniul său de activitate;
 •  elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate;
 • elaborarea şi implementarea de strategii, programe şi proiecte în domeniul său de activitate;
 • organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
 • administrarea registrului electoral;
 • administrarea registrului secţiilor de votare;
 • actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea celor două Camere ale Parlamentului;
 • controlul şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
 • alocarea subvenţiei de stat pentru partidele politice;
 • controlul finanţării partidelor politice;
 • controlul finanţării campaniilor electorale;
 • acreditarea observatorilor electorali şi a reprezentanţilor mass-mediei care doresc să observe alegerile;
 • informarea Parlamentului asupra activităţii proprii, a modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor, precum şi asupra altor aspecte din domeniul său de activitate;
 • informarea, educarea şi instruirea participanţilor la procesele electorale.