Despre noi

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale și europene în materie. Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii.

Cadrul legal
De la înfiinţarea sa prin Legea nr. 286/2003, atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente s-au triplat prin acte normative succesive: Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 1/2007, 8/2007, 9/2007, 20/2008, 32/2008, 36/2008, 97/2008, 11/2009, 55/2009, 95/2009, 4/2014, 12/2014, Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Activitatea Autorităţii Electorale Permanentă este orientată spre:
• asigurarea şi îmbunătăţirea constantă a cadrului legal şi organizatoric al alegerilor şi al oricăror alte consultări, la nivel naţional sau local, precum şi al finanţării partidelor politice, în concordanţă cu instrumentele juridice de drept internaţional, acquis-ul comunitar şi dispoziţiile constituţionale;
• aplicarea unitară, pe întreg cuprinsul ţării, a dispoziţiilor legale din domeniul electoral şi al finanţării partidelor politice şi controlul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor care revin celorlalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniu;
• educarea electoratului şi a celorlalţi participanţi la alegeri;
• reprezentarea în plan extern a statului român ca principal vector de imagine al acestuia în ceea ce priveşte gradul de democratizare al României, măsurat prin modul de exercitare a drepturilor electorale, egalitatea de şanse în competiţia politică şi transparenţa în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Obiective
• Procese electorale periodice, libere, corecte cu utilizarea eficientă şi transparentă a resurselor umane, financiare şi economice;
• Finanţare corectă şi transparentă a partidelor politice şi a campaniilor electorale;
• Management electoral integrat.

Funcţii
Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, AEP are următoarele funcţii:
• de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;
• de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizării atribuţiilor strategice în materie electorală, precum şi elaborarea şi aprobarea de normative şi prescripţii tehnice, obligatorii pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale;
• de management, prin care se asigură organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
• de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea şi asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul ţării a reglementărilor specifice sistemului electoral, precum şi a celor stabilite pentru modernizarea şi conectarea acestora la sistemele electorale din ţările Uniunii Europene;
• de control, prin care se realizează verificarea respectării legii şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este cazul;
• de informare, prin care se asigură transmiterea de informaţii corecte privind procesele electorale către alegători, autorităţi şi organisme publice, precum şi partide politice;
• de educare, prin care se realizează instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor electorale;
• de instruire, prin care se transmit competenţe profesionale persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;
• de reprezentare, pe plan intern şi extern, a statului român, în materie electorală.

Atribuţii
Potrivit Legii nr. 208/2015privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, AEP are următoarele atribuții: • elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
• urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale;
• urmăreşte realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
• urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral;
• monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale;
• monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; monitorizează şi controlează actualizarea Registrului electoral;
• administrează Registrul electoral şi registrul secţiilor de votare;
• controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
• asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor şi a referendumurilor;
• elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate;
• prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, pentru Preşedintele României, pentru Parlamentul European şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării; raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;
• implementează programe de informare şi educare a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;
• organizează programe specifice de instruire şi formare profesională în materie electorală pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor, cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale şi operatori de calculator în secţiile de votare;
• elaborează programe şi stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de votul de către persoanele cu dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora;
• elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat;
• întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
• coordonează sistemul informaţional electoral naţional;
• achiziţionează, în condiţiile legii, aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
• elaborează şi supune Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, data alegerilor şi calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
• elaborează şi supune Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor;
• elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă;
• prezintă Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
• certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicaţiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţie partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale înscrise în competiţia electorală, la cererea scrisă a acestora;
• face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale și sprijină organizarea acestora;
• veghează la respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale;
• asigură aplicarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice și a campaniilor electorale; • organizează conferinţe, seminarii și congrese naţionale și internaţionale în domeniul său de activitate;
• asigură transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor.
• Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activităţii sale, conform legii.