Cerere de admitere în Corpul Experţilor Electorali din ţară pe bază de aviz favorabil

Cerere de admitere în Corpul Experţilor Electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil

Cerere de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen

Declarație de confidențialitate – expert electoral

Reguli de desfășurare a examenului scris de admitere în Corpul experților electorali din țară
Tematica examenului scris de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară
Set întrebări examen scris de admitere în Corpul experţilor electorali din tară
Rezultate examen scris
Rezultate examen online

Ce reprezintă Corpul experților electorali?
Prin corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Autoritatea Electorală Permanentă gestionează Corpul experților electorali, care cuprinde următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, vechimea în specialitate juridică, telefonul și adresa de e-mail.

Cine poate fi expert electoral?
Poate fi admisă în Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu a împlinit încă vârsta de 70 de ani;
f) nu face parte dintr-un partid politic;
g) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
h) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal

Cum se face admiterea în Corpul experților electorali?
Poate fi admisă în Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care a făcut cerere pentru admiterea în Corpul experților electorali cuprinzând numele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, vechimea în specialitate juridică, unde este cazul, telefonul, adresa de e-mail și precizarea că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. d, e) și g), însoțită de o copie a actului de identitate, de o copie a actului de studii și, dacă este cazul, de documente doveditoare ale vechimii în specialitate juridică și a fost declarată admisă ca urmare a examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.

Cum se realizează suspendarea din Corpul experților electoral?

• Experții electorali care săvârșesc contravenții în legătură cu alegerile ori referendumurile, precum și cei a căror activitate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau ca locțiitori ai acestora este evaluată ca necorespunzătoare de către Autoritatea Electorală Permanentă sunt suspendați din Corpul experților electorali. Evaluarea activității se realizează pe baza informațiilor furnizate de către birourile electorale ierarhic superioare și observatori, precum și pe baza documentelor electorale întocmite. Suspendarea din Corpul experților electorali încetează după următorul scrutin, sub condiția susținerii unui nou examen organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.

• Experții electorali care sunt desemnați ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora și nu confirmă participarea la activitatea acestora în cel mult 5 zile de la data desemnării sunt suspendați din Corpul experților electorali.
• În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia cu ocazia unui scrutin este obligat să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei scrutinului.

Cum se realizează retragerea din Corpul experților electorali?
Retragerea din Corpul experților electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.

Cum se realizează excluderea din Corpul experților electorali?
Experții electorali care, în timpul campaniei electorale, fac propagandă electorală pentru o formațiune politică sau un candidat sunt excluși din Corpul experților electorali

Rezultatele admiterii în Corpul experților electorali
Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul propriu, la rubrica Decizii, următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise în Corpul experților electorali:
a) numele;
b) prenumele;
c) inițiala tatălui;
d) domiciliul – se înscriu numai județul și localitatea sau municipiul București și sectorul, după caz.

IMPORTANT
Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.

Hotărârea AEP nr. 11/2015 privind aprobarea metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 40/2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015

Material de informare

Corpul Experților Electorali – Decizii