INSTRUCȚIUNI ȘI REGLEMENTĂRI
PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

 
GHIDUL BIROURILOR SECȚIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE CARE ÎNDEPLINESC ȘI ATRIBUȚIILE PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ
 
GHIDUL BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE organizate în străinătate 
 
GHIDUL BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE organizate pe teritoriul României 
 

INFORMAȚII PRIVIND CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI – ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Vă aducem la cunoștință că până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019 Autoritatea Electorală Permanentă va desemna, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019.
Vă reamintim că, făcând parte din Corpul experților electorali, veți intra automat în procedura tragerii la sorți la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.
Vă informăm că în perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor primi pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei (190 lei x 8 zile = 1520 lei).
În această perioadă, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori au obligația de a le asigura acestora plata salariului.
Primirea indemnizației de mai sus (190 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.
Pentru indemnizațiile acordate se reține numai impozitul pe venit.
De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei pentru apă și cafea.
În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județene sau, după caz ale sectoarelor municipiului București au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
Persoanele care doresc să se înscrie în Corpul experților electorali, pot trimite cerere de admitere în Corpul experților electorali însoțită de copia actului de identitate și copia actului de studiu structurilor teritoriale ale AEP.
În cazul în care nu mai doriți să faceți parte din Corpul experților electorali, aveți obligația să solicitați în scris Autorității Electorale Permanente retragerea din Corpul experților electorali, în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate.
Menționăm faptul că perioada electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 începe pe data de 28 august 2019.
În cazul în care nu puteți îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia, aveți obligația să solicitați în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali pe durata alegerilor, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.
Precizăm că cererea de suspendare, sau după caz retragere, trebuie să fie semnată olograf. Aceasta poate fi transmisă prin e-mail la adresele structurilor teritoriale ale AEP sau depuse la sediul acestora.
Modelele cererilor de admitere, suspendare și retragere din Corpul experților electorali se regăsesc la adresa https://www.registrulelectoral.ro/sectiunea_publica.
Datele de contact ale structurilor teritoriale ale AEP se regăsesc la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/filiale/.

 

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la Alegerile Prezidențiale 2019

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la Alegerile Europarlamentare 2019
 

Clip de informare a experților electorali realizat în parteneriat cu TVR – Alegeri Europarlamentare 2019

 

 

Instruire președinți secții de votare – Referendum pentru revizuirea Constituției 2018

 

Pliant – Recrutare experți electorali

Poster recrutare operator de calculator și expert electoral

Cerere de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil
Cerere de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen
Declarație de confidențialitate – expert electoral

Reguli de desfășurare a examenului scris de admitere în Corpul experților electorali din țară
Tematica examenului scris de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară
Set întrebări examen scris de admitere în Corpul experţilor electorali din tară
Rezultate examen scris
Rezultate examen online

Ce reprezintă Corpul experților electorali?
Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Cine poate fi expert electoral?
Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia;
pe bază de examen.

Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a putea fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă?

Autoritatea Electorală Permanentă emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali în cazul persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;
i) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
j) nu a săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislația în vigoare;
k) nu a fost exclusă din Corpul experților electorali;
l) nu s-a retras din Corpul experților electorali.

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă
Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor menționate, mai sus, la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
Documentele pot fi depuse direct sau transmise prin poștă, în original, la sediul Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei sau Instituției Prefectului.
Primarii și prefecții vor redirecționa cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară însoțite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră.

Cum veți afla că ați fost admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă?
Verificarea îndeplinirii condițiilor menționate mai sus se realizează prin analiza declarației, a copiei actului de identitate și a copiei actului de studii.
În urma analizei, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor admise în Corpul experților electorali:
• numele;
• prenumele;
• inițiala tatălui;
• domiciliul.
De asemenea, puteți solicita ca răspunsul să vă fie comunicat prin poștă sau e-mail.

Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza de examen?

La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali poate participa persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
i) persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
j) persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza de examen?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una din următoarele forme:
a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar sau prefect, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia;
b) examen în sistem online.

Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar sau prefect se poate realiza în oricare din următoarele forme:
• programare online la examenul scris organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar sau prefect, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia în secțiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorității Electorale Permanente;
• cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, datată și semnată olograf, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei sau Instituției Prefectului;
• cerere scrisă, datată și semnată olograf privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen  transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului sau prefectului.

Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor menționate mai sus la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
În cazul în care ați depus personal sau ați transmis prin poștă cererea scrisă, programarea la examenul scris organizat se realizează prin contactarea dumneavoastră de către evaluatorii Autorității Electorale Permanente.

Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai prin următoarele forme:
a) cerere scrisă, datată și semnată olograf, privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei sau Instituției Prefectului. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate și a actelor de studii ale solicitantului.
b) cerere scrisă, datată și semnată olograf, privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului sau prefectului. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate și a actelor de studii ale solicitantului.
Primarii și prefecții vor redirecționa cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară însoțite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră, în termen de 48 de ore de la data înregistrării.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă.
Examenul de admitere în Corpul experților electorali are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:
a) cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia;
b) planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;
c) consemnarea rezultatelor votării.

Cum veți afla că ați fost admis în Corpul experților electorali pe baza de examen?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.
Candidații la examenul de admitere în Corpul experților electorali care se desfășoară în sistem online se identifică în aplicația gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator și a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.
Rezultatul probei online se comunică automat candidatului și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.

IMPORTANT
Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.

Hotărârea AEP nr. 11/2015 privind aprobarea metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 40/2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015

Material de informare

Corpul Experților Electorali – Decizii

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile locale parțiale din 5.11.2017

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile locale parțiale 2017