Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție.

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 • Structura organizatorică
 • Regulamentul de organizare și funcționare
 • Declarații de avere și de interese
 • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
 • Bugetul AEP
 • Bugetul actualizat al AEP
 • Situația lunară a plăților la zi (execuție lunară)
 • Bilanțul contabil
 • Planul anual de achiziții
 • Contracte de achiziții
 • Contracte de achiziții publice în valoare de peste 5000 de euro
 • Raport anual de activitate
 • Raport de implementare a Legii nr. 544/2001
 • Cerere tip acces informații publice 
 • Reclamație administrativă – model 2 
 • Reclamație administrativă – model 1

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE/GESTIONATE DE AEP

 • Centralizatorul subvențiilor lunare acordate partidelor politice
 • Registrul electoral
 • Registrul secțiilor de votare
 • Corpul experților electorali
 • Strategia anuală de achiziții
 • Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi
 • Situația contribuțiilor depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale;
 • Lista cuantumului datoriilor înregistrate de către competitorii electorali, ca urmare a campaniei electorale
 • Lista partidelor politice, alianțelor politice, organizaților cetățenilor români aparținând minorităților naționale şi a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
 • Planul anual de control
 • Rapoarte privind organizarea și desfășurarea alegerilor – întocmite pentru fiecare scrutin electoral – (cuprind aspecte legate de finanțarea partidelor)
 • Raport sintetic care cuprinde pricipalele constatări, eventuale recomandări și sancțiunile aplicate, dacă este cazul;
 • Lista mandatarilor financiari coordonatori;
 • Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic
 • Ghidul finanțării campaniilor electorale
 • Rapoarte privind vizitele de lucru efectuate de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, în străinătate, la instituții cu rol definitoriu în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • Raport anual privind activitatea desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
 • Situaţia financiară anuală simplificată, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către organul fiscal competent
 • Raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) și art. 47 alin. (3), precum și declarațiile prevăzute la art. 28 din Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Norme metodologice proprii și Carta auditului public intern, avizate de UCAAPI
 • Programul de asigurarea și îmbunătățire a calității de audit public intern
 • Planul anual de audit public intern
 • Raportul de audit public intern
 • Lista deplasărilor în străinătate
 • Lista evenimentelor internaționale organizate de AEP
 • Comunicate de presă
 • Formulare