Adeverințe

 

Procedura de eliberare a adeverințelor cetățenilor români interesați să-şi depună candidatura la alegerile pentru desemnarea autorităților administrației publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene   
Model cerere eliberare adeverință   

 

 

Eliberarea în regim de urgență a adeverințelor care atestă înscrierea cetățenilor români cu drept de vot în Registrul Electoral

 

Pentru obținerea în regim de urgență a unei adeverințe care atestă înscrierea dumneavoastră cu drept de vot în Registrul Electoral, vă rugăm să transmiteți un e-mail la următoarele adrese concomitent:

 1. registrul@roaep.ro
 2. legislatie@roaep.ro
 3. registratura@roaep.ro

De asemenea, vă rugăm să atașați respectivului e-mail copia unuia dintre următoarele acte de identitate (în sensul Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare) eliberate de statul român, aflat în termen de valabilitate, după cum urmează:

 1. cartea de identitate;
 2. cartea electronică de identitate;
 3. cartea de identitate provizorie;
 4. buletinul de identitate;
 5. pașaportul diplomatic;
 6. pașaportul diplomatic electronic;
 7. pașaportul de serviciu;
 8. pașaportul de serviciu electronic;
 9. pașaportul simplu;
 10. pașaportul simplu electronic;
 11. pașaportul simplu temporar.

În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră vizează și alte aspecte, nu este întocmită în nume propriu, sau nu este însoțită de copia unui act de identitate eliberat de statul român aflat în termen de valabilitate dintre cele enumerate anterior, aceasta va fi calificată, după caz, ca o petiție formulată potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, ca o solicitare formulată în temeiul dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, sau ca o solicitare formulată în temeiul art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), urmând a fi soluționată în termenele prevăzute de actele normative enumerate anterior.

Modul de lucru descris mai sus nu se aplică adeverințelor emise cetățenilor români interesați să își depună candidatura la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene. Precizăm că adeverințele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a fi ales nu pot fi eliberate în condițiile de mai sus întrucât respectiva operațiune presupune solicitarea unor informații gestionate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Vă informăm că, prin transmiterea unei solicitări în condițiile de mai sus, însoțită de copia unui act de identitate, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Autoritatea Electorală Permanentă cu scopul eliberării în regim de urgență a adeverinței care atestă înscrierea dumneavoastră cu drept de vot în Registrul Electoral.

De asemenea, vă rugăm să parcurgeți următoarea Notă de informare:

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră

 

Autoritatea Electorală Permanentă (denumită în continuare abreviat AEP), instituție publică administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie, având sediul în Strada Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, cod poştal 030084, telefon: 021.310.07.69, fax: 0371.622.959, www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro – prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD) și cu legislația de punere în aplicare a acestuia, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice, cu care este învestită prin lege AEP, în calitate de operator.

Datele prelucrate ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român și cetățeni, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, cu protejarea integrității, confidenţialității şi securității datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul AEP poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: dpo@roaep.ro.

AEP prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în scopul eliberării adeverinței care atestă înscrierea dumeavoastră cu drept de vot în Registrul Electoral.

AEP prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

Datele furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada necesară eliberării adeverinței după care vor fi arhivate conform legii.

AEP are obligația legală de a emite adeverințe privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot stabilită la art. 5 pct. II. 19. din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările și completările ulterioare.

AEP, în calitate de operator de date cu caracter personal are obligația de a adopta măsuri tehnice și organizatorice de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă solicităm una din copiile documentelor enumerate mai sus pentru a vă putea indentifica și a ne asigura că datele cu caracter personal sunt transmise către persoana vizată și că nu sunt divulgate unei persoane neautorizate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa de e-mail dpo@roaep.ro sau la sediul AEP din str. Eugeniu Carada, nr. 1, sectorul 3, mun. București.