ANUNȚ DE PARTICIPARE [CN1054355/20.04.2023]); JOUE: [nr. 2023/S 079-237196 din 21.04.2023] – publicat în temeiul art.149 lit.a) 149 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

 


 

“DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”
Cod SIPOCA 1270 ; Cod MySMIS 2014+ 157961

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE [CN1054355/20.04.2023]); JOUE: [nr. 2023/S 079-237196 din 21.04.2023] – publicat în temeiul art.149 lit.a) 149 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

1) AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 • Cod de identificare fiscală: 16460641;
 • Adresa: Strada: Stavropoleos, nr. 6; Localitatea: București; Cod NUTS: RO321 București; Cod postal: 030084; Tara: Romania;
 • Persoana de contact: ALEXE CATALIN MIHAI; Telefon: 0756062928; Fax: 0213101386; E-mail: alexe.catalin@roaep.ro;
 • Adresa internet: (URL) www.roaep.ro; Adresa web comparator: www.e-licitatie.ro;

2) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la: (URL) https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165057
Informații suplimentare pot fi obținute de la: adresa menționată mai sus;
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: adresa mentionata mai sus;

3) Obiect achizitiei

Servicii de informare și publicitate în vederea desfășurării unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor privind aspectele de integritate, etică, anti-corupție și anti-mită specifice proceselor electorale; Numar referință PAAP: 16460641_2023_PAAPD1397871

4) Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
CPV suplimentar: 32321300-2 Materiale audiovizuale; 92111250-9 Producție de filme de informare (Rev.2)

5.) Tipul contractului: Servicii / Servicii în afara celor cuprinse în Anexa II

6.) Descrierea succintă

Achiziționarea de servicii de informare și publicitate în vederea desfășurării unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor este inclusă în proiectul “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile;
Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Contractul are o durata 6 luni de la data semnării, până cel mai târziu 30.11.2023.

7.) Anunt publicat SEAP: [CN1054355/20.04.2023]

8.) Valoarea totala estimată fara TVA: 2.100.840; Moneda: RON

9.) Informatii privind loturile – Contractul este împartit în loturi: Nu

10.) Locul de executare: Cod NUTS: RO321 Bucureşti; Locul principal de executare: București

11.) Descrierea achizitiei publice

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică.
Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație, prestare, execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
Cerințe tehnice minimale
Obiectivul principal AEP este realizarea unei campanii de informare și conștientizare în rândul alegătorilor prin promovarea în massmedia și social media a informațiilor privind aspectele de integritate, etică, anti-corupție și anti-mită specifice proceselor electorale.
In vederea realizării campaniei de comunicare, operatorul economic va trebui să presteze/livreze următoarele:

1. Strategia campaniei de informare și conștientizare;
2. Creația și producția a 2 spoturi video;
3. Creația și producția a 4 spoturi audio;
4. Media plan care să conțină difuzare și promovare TV pe durata a 5 luni și difuzare și promovare radio pe durata a 5 luni;
5. Promovare în mediul online: creație, producție, afișare și promovare de bannere web animate;
6. Campanie de promovare în mediul online prin social media.

12.) Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – pret (30 pct/preț – 70 pct./tehnic)

13.) Durata contractului: 6 luni;

14.) Achizitia se refera la un proiect finantat din fonduri ale Uniunii Europene: DA

Identificarea proiectului: Proiectul DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, POCA 2014-2020, Contractul de finanțare nr.889 din 25.01.2023 ; Cod SIPOCA 1270 ; Cod MySMIS 2014+ 157961
Tip finantare: PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa – POCA

15.) Conditii de participare

 • Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale – Lista si descriere succinta a conditiilor:

 • CERINTA 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
  Modalitatea de îndeplinire:
  Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
  Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

  • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

  • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

  • după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

  • alte documente edificatoare, după caz.

  În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

  CERINTA 2: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

  Toni Greblă – Președinte AEP, ordonator de credite;
  Octavian Mircea Chesaru, director, manager de proiect ;
  Monica Truter – Director, Direcția achiziții publice, responsabil achiziții publice ;
  Alexe Cătălin Mihai – Director adjunct, Direcția achiziții publice, expert achiziții publice;
  Elena Ilie – Director, Direcția financiară şi contabilitat; responsabil financiar proiect ;
  Cristian Andreescu – consilier juridic proiect DIGI-EMB;
  Monica Astafi – Direcţia financiară şi contabilitate, responsabil viza CFPP;
  Sorin Lazăr – Șef departament – Departamentul cooperare internațională, expert comunicare;
  Anamaria Revnic Călugărița – expert comunicare.

  Modalitatea de îndeplinire:

  AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mechanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
  Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

  Modalitatea de îndeplinire:

  Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
  Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
  română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
  In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

 • Capacitatea tehnica si profesională
 • Lista și descriere succintă a criteriilor de selecție:

  Pentru a se asigura că operatorii economici dețin resursele umane și tehnice şi experiența necesară pentru a executa contractul de achiziție publică la un standard de calitate corespunzător, aspectele solicitate vor viza în special, existența unui nivel corespunzător de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut.

  În acest sens Autoritatea solicită prin FDA şi DUAE :

  Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse și prestat servicii similare.
  Ofertanții vor face dovada că au realizat anterior cel puțin un contract care a avut ca obiect realizarea unei campanii de informare sau conștientizare derulată la nivel național, care să fi integrat cel puțin cele 3 (trei) componente media obligatorii (publicitate radio, publicitate TV și publicitate online) în valoare de cel puțin 1.000.000,00 LEI fără TVA.
  Totodată, ofertanții vor prezenta un portofoliu care va cuprinde prezentarea, pe suport stick USB, a cel puțin trei spoturi video și a cel puțin trei spoturi audio, realizate anterior. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante.

  – Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
  – La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse furnizate, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție al produselor, orice informații de natura sa dovedească îndeplinirea cerinței minime.
  – Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
  – orice document semnat sau contrasemnat de o autoritate contractantă sau beneficiar privat din care să reiasă informații privind beneficiarul, obiectul, perioada și locul furnizării și faptul că produsele furnizate au corespuns cerințelor beneficiarului;

  Stick-ul USB care va conține portofoliul cu cel puțin trei spoturi video și cel puțin trei spoturi audio, realizate anterior, se va depune în plic sigilat, la Registratura AEP din str.Eugeniu Carada nr.1 sector 3, București, până la data și ora limită de depunere a ofertei în SEAP, întrucât vizionarea acestora este importantă pentru Autoritatea Contractantă în faza de analizare a criteriilor de calificare prin raportare la calitatea/coerența livrabilelor din proiect și nu prin demonstrarea ulterioară doar de către ofertantul clasat pe primul loc a celor declarate prin DUAE.

  Operatorii economici vor depune o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că, spoturile incluse în portofoliul prezentat, au fost realizate în cadrul unui contract în care aceștia au avut calitatea de ofertant lider/asociat//subcontractor//terț susținător și au fost responsabili de realizarea conceptului creativ al acestor spoturi. Declarația se va încărca odată cu oferta în SEAP (Formularul X).

16.) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu

Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu

17.) Tipul procedurii: Licitatie deschisa

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

18.) Termen limita pentru primirea ofertelor: Data și ora locală: 22.05.2023 15:00

19.) Limba in care se va depune oferta: Română

20.) Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 22.08.2023; Durata in luni: 3

21.) Conditii de deschidere a ofertelor : Data: 22.05.2023; Ora: 15:00; Locul: In SEAP

22.) Informatii suplimentare

 • Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile;

 • Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • Ofertantul va completa si semna formularele A, B, C, D, F și X.

 • Comisia de evaluare va analiza si evalua ofertele depuse,conform criteriului de atribuire si cerințelor caietului de sarcini;

 • Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”;

 • În conformitate cu prevederile Art.139 din HG 395/2016 : “(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire.

 • (2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabilește clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
  (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

 • Stick-ul USB care va conține portofoliul cu cel puțin trei spoturi video și cel puțin trei spoturi audio, realizate anterior, se va depune în plic sigilat, la Registratura AEP din str. Eugeniu Carada nr.1 sector 3, București, până la data și ora limită de depunere a ofertei în SEAP/SICAP, întrucât vizionarea acestora este importantă pentru Autoritatea Contractantă în faza de analizare a criteriilor de calificare prin raportare la calitatea/coerența livrabilelor din proiect și nu prin demonstrarea ulterioară doar de către ofertantul clasat pe primul loc a celor declarate prin DUAE. Operatorii economici vor depune o declarație pe proprie răspundere (Formularul X) cu privire la faptul că, spoturile incluse în portofoliul prezentat, au fost realizate în cadrul unui contract/contracte în care aceștia au avut calitatea de ofertant lider/asociat//subcontractor//terț susținător și au fost responsabili de realizarea conceptului creativ al acestor spoturi. Declarația se va încărca odată cu oferta în SEAP.

23.) Proceduri de contestare: Conform LEGII 101/2016 – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor -Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: -Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

24.) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:
AEP – DIRECTIA JURIDICA -Adresa: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 371622959; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.roaep.ro;

Justificarea oportunității achiziției

Oportunitatea achiziției rezultă din structura proiectului DIGI-EMB a cărui finanțare a fost aprobată prin contractul de finanțare nr.889 din 25.01.2023 ; Cod SIPOCA 1270 ; Cod MySMIS 2014+ 157961, astfel:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, în cadrul partidelor politice din România și în rândul alegătorilor, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2.“Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice” și la atingerea Obiectivului specific 4.6.”Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor” din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 .

În vederea atingerii următoarelor rezultate:

 • rezultatului R5 POCA: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și în rândul personalului din administrația publică;

 • rezultatului R4 proiect: cetățeni și personal din administrația publică informați cu privire la aspectele de integritate, etică și a măsurilor de diminuare a riscurilor de corupție specifice proceselor electorale și finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;

Proiectul are ca și obiectiv specific (OS4), formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției și consolidarea transparenței si integrității proceselor electorale și a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale prin realizarea unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor privind aspectele de integritate, etică, anti-corupție și anti-mită specifice acestor procese.

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

www.poca.ro


Alte articole: