ANUNȚ DE ATRIBUIRE [CAN1120932 / 13 feb. 2024] LA ANUNȚ DE PARTICIPARE [CN1054355/20.04.2023] JOUE: [nr. 2023/S 079-237196 din 21.04.2023] – publicat în temeiul art.149 lit.b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

 


 

“DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”
Cod SIPOCA 1270 ; Cod MySMIS 2014+ 157961

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE [CAN1120932 / 13 feb. 2024] LA ANUNȚ DE PARTICIPARE [CN1054355/20.04.2023] JOUE: [nr. 2023/S 079-237196 din 21.04.2023] – publicat în temeiul art.149 lit.b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

1) AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ Cod de identificare fiscală: 16460641;

Adresa: Strada: Stavropoleos, nr. 6; Localitatea: București; Cod NUTS: RO321 București; Cod postal: 030084; Tara: Romania;

Persoana de contact: ALEXE CATALIN MIHAI; Telefon: 0756062928; Fax: 0213101386; E-mail: alexe.catalin@roaep.ro;

Adresa internet: (URL) www.roaep.ro; Adresa web comparator: www.e-licitatie.ro.

2) Obiectul achizitiei

Servicii de informare și publicitate în vederea desfășurării unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor privind aspectele de integritate, etică, anti-corupție și anti-mită specifice proceselor electorale

Numar de referinta: 16460641_2023_PAAPD1397871.

3) Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

4) Tipul contractului: Servicii

5) Descriere succintă:

Achiziționarea de servicii de informare și publicitate în vederea desfășurării unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor este inclusă în proiectul “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Contractul are o durata 6 luni de la data semnării, până cel mai târziu 30.11.2023 .

6) Informații privind loturile: Contractul este împărțit în loturi: Nu

7) Valoarea totală a achizitiei (fără TVA): Valoare 1.822.600; Moneda: RON.

10) Locul de executare: Cod NUTS: RO321 Bucureşti; Locul principal de executare: București

11) Descrierea achizitiei publice:

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”

Cerințe tehnice minimale

Obiectivul principal AEP este realizarea unei campanii de informare și conștientizare în rândul alegătorilor prin promovarea în mass-media și social media a informațiilor privind aspectele de integritate, etică, anti-corupție și anti-mită specifice proceselor electorale. In vederea realizării campaniei de comunicare, operatorul economic va trebui să presteze/livreze următoarele:

  1. Strategia campaniei de informare și conștientizare;
  2. Creația și producția a 2 spoturi video;
  3. Creația și producția a 4 spoturi audio;
  4. Media plan care să conțină difuzare și promovare TV pe durata a 5 luni și difuzare și promovare radio pe durata a 5 luni;
  5. Promovare în mediul online: creație, producție, afișare și promovare de bannere web animate;
  6. Campanie de promovare în mediul online prin social media.

12) Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț (30 pct/preț – 70 pct./tehnic)

13) Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Da

Identificarea proiectului: Proiectul DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, POCA 2014-2020, Contractul de finanțare nr.889 din 25.01.2023 ; Cod SIPOCA 1270 ; Cod MySMIS 2014+ 157961

 Tip de finantareProgram / Proiect: PROGRAM/PROIECTProgramul Operational Capacitate Administrativa – POCA

14) Tipul procedurii: Licitație deschisă;

15) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: Contract de achiziții publice

16) Informații despre licitația electronică: S-a organizat o licitație electronică: Nu

17) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP): Achiziția intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice: Nu

18) Informatii administrative: Publicare anterioara privind aceasta procedura: Numarul anuntului in JOUE: 2023/S 079-237196

19) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii:

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus – Nu

20) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt de intentie:

Autoritatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului de intentie de mai sus: Nu

21) Atribuirea contractului: Da

22) MONEDA: RON

23) DENUMIRE CONTRACT:

Contract de servicii de informare și publicitate desfăsurare campanie de informare si constientizare a alegătorilor cu privire la aspecte de integritate, etica, anticoruptie și antimită.

24) NUMĂR / DATA: 861 / 16 ian. 2024

25) OFERTANT CASTIGATOR: Complete Media Grup SRL / RO 17045040

26) VALOARE CONTRACT: 1.822.600 RON

27) Informatii suplimentare

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile;

-Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

-Ofertantul va completa si semna formularele A, B, C, D, F și X.

-Comisia de evaluare va analiza si evalua ofertele depuse, conform criteriului de atribuire si cerințelor caietului de sarcini;

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”; În conformitate cu prevederile Art.139 din HG 395/2016

(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabilește clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Stick-ul USB care va conține portofoliul cu cel puțin trei spoturi video și cel puțin trei spoturi audio, realizate anterior, se va depune în plic sigilat, la Registratura AEP din str. Eugeniu Carada nr.1 sector 3, București, până la data și ora limită de depunere a ofertei în SEAP/SICAP, întrucât vizionarea acestora este importantă pentru Autoritatea Contractantă în faza de analizare a criteriilor de calificare prin raportare la calitatea/coerența livrabilelor din proiect și nu prin demonstrarea ulterioară doar de către ofertantul clasat pe primul loc a celor declarate prin DUAE.

Operatorii economici vor depune o declarație pe proprie răspundere (Formularul X) cu privire la faptul că, spoturile incluse în portofoliul prezentat, au fost realizate în cadrul unui contract/contracte în care aceștia au avut calitatea de ofertant lider/asociat//subcontractor//terț susținător și au fost responsabili de realizarea conceptului creativ al acestor spoturi.

Declarația se va încărca odată cu oferta în SEAP.

28) Proceduri de contestare

Organismul de solutionare a contestatiilor: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, Cod Postal:030084, Romania, e-mail:office@cnsc.ro, 

telefon:+40 213104641, fax:+40 213104642, http://www.cnsc.ro.

29) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: CONFORM LEGII 101/2016

30) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare: AEP – DIRECTIA JURIDICA, având Numar national de inregistrare: 16460641, 

Adresa:STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Bucuresti, Cod Postal: 030084, Romania, e-mail:directia.juridica@roaep.ro, telefon:+40213100769, fax:+40371622959, 

https://www.roaep.ro.

31) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru: –

32) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru: Hotărâre CAB 476/01.11.2023 în dosarul 5637/2/2023

33) Procedura verificata ANAP: Nu

34) Data expedierii prezentului anunt: 13 feb. 2024

Alte articole: