Prezentare Proiect DIGI-EMB 2023

 


 

DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale

Cod proiect 157961

 

 

Beneficiar: Autoritatea Electorală Permanentă

Obiectiv general: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, prin aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției. Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice și la atingerea Obiectivului specific 4.6. Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

Obiective specifice

OS1: Îmbunătățirea raportării și centralizării electronice a informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice, finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum prin implementarea unui instrument online.

OS2: Implementarea și eficientizarea unui sistem de management anti-mită, conform standardului SR ISO 37001:2017, în cadrul AEP.

OS3: Îmbunătățirea cunoștințelor și creșterea pregătirii persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor acestora.

OS4: Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției și consolidarea transparenței si integrității proceselor electorale și a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale prin realizarea unei campanii de informare în rândul alegătorilor.

OS5: Îmbunătățirea competențelor în domeniul prevenirii și combaterii corupției ale angajaților responsabili din AEP, prin organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității.

 

Rezultatele preconizate în cadrul proiectului se aliniază rezultatelor POCA

Rezultat 1 POCA: Prezentare standardizată a datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice – Rezultat 1 proiect: trei instrumente informatice online dezvoltate și implementate.

Rezultat 2 POCA: Creșterea gradului de implementare a sistemului de control managerial intern în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat 2 proiect: sistem de control intern managerial conform la nivelul AEP, îmbunătățit.

Rezultat 3 POCA: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat 3 proiect: proceduri unitare de lucru în materie de etică și integritate elaborate și aprobate la nivelul AEP.

Rezultat 5 POCA: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetațenilor, cât și al personalului din administrația publică – Rezultat 4 proiect: cetățeni și personal din administrația publică informați cu privire la aspectele de integritate, etică și diminuare a riscurilor de corupție specifice proceselor electorale și finanțării partidelor politice și campaniilor electorale.

Rezultat 6 POCA: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat 5 proiect: cunoștințe și abilități îmbunătățite obținute prin cursuri de formare și perfecționare profesională.

Dată începere implementare: 25.01.2023

Perioada de implementare: 25.01.2023 – 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este de 10,022,890.41 lei, din care cheltuieli eligibile 9,576,729.67 lei (valoarea nerambursabilă este de 8,042,907.64 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului este de 1,533,822.03 lei ) și cheltuieli neeligibile 446,160.74 lei.

Codul MySMIS: 157961

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

www.poca.ro