Anunț privind desemnarea consilierului de etică din cadrul Autorității Electorale Permanente

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici, Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul Direcției resurse umane, derulează procedura de desemnare a consilierului de etică.

I. Calendarul de desfășurare a procedurii de desemnare a consilierului de etică:

 • Data publicării anunțului: 12.07.2023;
 • Perioada în care se pot depune dosarele de candidatură: 13.07.2023 – 20.07.2023 la Direcția resurse umane;
 • Perioada verificării și selectării dosarelor depuse: 21.07.2023 – 24.07.2023;
 • Data afișării rezultatului verificării și selectării dosarelor: 25.07.2023;
 • Data interviului: 26.07.2023, ora 10.00, la sediul Autorității Electorale Permanente din str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, București;
 • *În cadrul interviului vor fi evaluate:

  • Abilitățile de comunicare;
  • Capacitatea de sinteză și analiză;
  • Abilitățile impuse de funcție;
  • Motivația candidatului;
  • Comportamentul în situații de criză;
  • Cunoștințele teoretice cu privire la normele și standardele de conduită prevăzute în partea a VI titlul II capitolul V Secțiunea a 2-a din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G.  57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Afișarea rezultatului interviului: 27.07.2023;
 • Desemnarea consilierului de etică: până la data de 01.08.2023.

 

În cazul în care, la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură, niciun funcționar public parlamentar din cadrul Autorității Electorale Permanente nu a depus dosarul de candidatură, se vor parcurge etapele de la art. 8 din Procedura referitoare la desemnarea consilierului de etică din cadrul Autorității Electorale Permanente, înscrisă în Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 366/11.07.2023.

 

II. În conformitate cu prevederile art. 452 alin. (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, poate dobândi calitatea de consilier de etică, funcționarul public parlamentar care îndeplinește în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) este funcţionar public parlamentar definitiv;

b) ocupă o funcţie publică din clasa I;

c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;

d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;

e) are o probitate morală recunoscută;

f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;

g) faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;

h) faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;

i) nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;

j) nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la  453 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  – este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul Autorităţii sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;

  – are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute anterior;

  – este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul Autorităţii.

Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la lit. f)-j) se face prin completarea unei declarații de integritate[1], completată pe propria răspundere a funcționarului public parlamentar.

Astfel, funcționarii publici parlamentari care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică vor depune dosarele de candidatură la Direcția resurse umane, în perioada 13.07.2023 – 20.07.2023.

 

III. Dosarele de candidatură vor cuprinde următoarele documente:

a)scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: motivaţia funcţionarului public parlamentar pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;

b)copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public parlamentar în funcţia publică deţinută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul desemnat din cadrul Direcției resurse umane a Autorităţii;

c)copie a diplomei de licenţă sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul prevăzut la art. 452  (8)din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, certificate pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul Direcției resurse umane a Autorităţii;

d)declaraţia de integritate[2], potrivit dispoziţiilor art. 452  (7)din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 21-24.07.2023, dosarele de candidatură depuse se verifică de către responsabilul desemnat din cadrul Direcției juridice, iar cele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt selectate în vederea participării candidaților la interviu. Rezultatele verificării și selectării dosarelor se vor publica pe site-ul instituției, www.roaep.ro, secțiunea Cariere/Concursuri, în data de 25.07.2023.

Interviul se va desfășura în data de 26.07.2023, ora 10.00. În cadrul interviului este prezentată motivația candidatului și sunt verificate abilitățile de comunicare, capacitatea de sinteză și analiză, comportamentul în situații de criză, precum și cunoștințele teoretice cu privire la normele și standardele de conduită prevăzute în Partea a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secțiunea a 2-a din din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele interviului vor fi afișate în data de 27.07.2023 pe pagina de internet a Autorității, www.roaep.ro, la secțiunea Cariere/Concursuri.

Candidatul declarat admis la interviu, cu punctajul maxim, va fi desemnat consilier de etică prin ordin al președintelui Autorității, în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

 

IV. În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită, consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții:

a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către angajații autorităţii şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a angajaților sau la iniţiativa sa atunci când angajatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea angajaților şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

d) organizează sesiuni de informare a angajaților cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru Autoritate, pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu Autoritatea;

e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea angajaților;

f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii Autorităţii cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii Autorităţii cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Autoritate.

 

Activitatea consilierului de etică se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.  nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici și a tuturor prevederilor legale aplicabile în domeniu.

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

 

 

[1] Modelul declarației de integritate se regăsește în Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 366/11.07.2023, publicat pe pagina de intranet a instituției.

[2] Modelul declarației de integritate se regăsește în Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 366/11.07.2023, publicat pe pagina de intranet a instituției.

Alte articole: