Comunicat de presăComunicat de presă privind obligațiile fiecărei formațiuni politice referitoare la documentele care trebuie depuse la AEP pentru activitatea desfășurată în anul 2015
  privind obligațiile fiecărei formațiuni politice referitoare la documentele care trebuie depuse la AEP pentru activitatea desfășurată în anul 2015 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește formațiunilor politice obligația de a depune la AEP documentele referitoare la activitatea desfășurată în anul 2015, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.
 1. Până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, fiecare partid politic trebuie să depună la AEP următoarele documente, în scris şi în format electronic, conform modelelor prevăzute în anexele la Normele metodologice:
 • raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent - modelul din Anexa nr. 16;
 • situaţia cuantumului total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent - modelul din Anexa nr. 1;
 • lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară - modelul din Anexa nr. 2;
 • lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară - modelul din Anexa nr. 5;
 • lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară - modelul din Anexa nr. 6;
 • situaţia donaţiilor confidenţiale primite anual - modelul din Anexa nr. 7;
 • situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică - modelul din Anexa nr. 8;
 • lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară - modelul din Anexa nr. 9;
 • lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară - modelul din Anexa nr. 10;
 • situaţia sumei totale a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, primite în anul precedent - modelul din Anexa nr. 11;
 • situaţia cuantumurilor totale ale veniturilor proprii şi din alte surse obţinute în anul precedent, defalcate pe fiecare tip de activitate - modelul din Anexa nr. 12;
 • situaţia cuantumului total al sumelor ce fac obiectul aporturilor financiare ale formaţiunilor nepolitice în asocierile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 334/2006, republicată - modelul din Anexa nr. 13.
Precizăm că anexele menționate se regăsesc pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea ”Finanțare Partide Politice”, accesând următorul link: http://www.roaep.ro/finantare/wp-content/uploads/2016/01/HG-10-din-2016-norme-metod.Lege-334-din-2006.pdf Toate documentele prevăzute mai sus vor fi semnate şi datate olograf de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei teritoriale sau interne ori de către persoana împuternicită conform statutului și vor purta ştampila partidului politic.  
 1. În cel mult 15 zile de la data înregistrării la organul fiscal competent, fiecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către organul fiscal respectiv, situaţia financiară anuală simplificată, conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.
 
 1. În cel mult 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la punctul nr. 2, partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat trebuie să asigure depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a rapoartelor de audit ale situaţiilor financiare anuale.
  Direcția comunicare și relații externe 08.04.2016  
Alte articole: