Anunț selecție experți Proiect DIGI-EMB 2023

 


 

Titlul proiectului:

DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor eletorale

Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

 Cod proiect 157961

Beneficiar:

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Persoana de contact:

Date de contact (telefon):

NECULAIE Laura – 0752123035

laura.neculaie@roaep.ro

 

ANUNȚ
CU PRIVIRE LA SELECȚIA EXPERȚILOR DIN AFARA INSTITUȚIEI CARE VOR ALCĂTUI GRUPUL DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI DIGI-EMB – DIGITALIZARE PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI TRANSPARENȚEI ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT ELECTORAL ȘI FINANȚARE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CAMPANIILOR ELECTORALE

 

Autoritatea Electorală Permanentă derulează, în calitate de beneficiar, Proiectul „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, (Cod proiect: 157961), 1270, Cod MySMIS2014+ 157961, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, urmare aprobării contractului de finanțare nr. 889/25.01.2023.

Obiectiv general: creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

 

CONDIȚIILE DE SELECȚIE

Fiecare candidat poate ocupa funcția de expert extern în cadrul proiectului dacă îndeplineşte următoarele condiţii, potrivit codului administrativ, astfel:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie contractuală. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie sau prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei contractuale;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei contractuale;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie contractuală sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcție contractuală sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Etapa 1

 1. Selecție dosar pentru fiecare expert, respectiv:

Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere pentru înscriere
 • CV în format Europass semnat pe fiecare pagină de candidat, în original (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail şi număr de telefon)
 • Copie CI /Bl a candidatului, semnată
 • Cazier judiciar

Copii semnate ale documentelor doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei relevante în realizarea activităților A.3, A.4 și A.5 din proiect, prin:

 • copii ale diplomelor de studii;
 • recomandări, daca este cazul;
 • portofoliu de lucrări;
 • alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul.

 

Etapa 2

 1. Interviul – testare practică constă în:

– În primă etapă în fața comisiei de examinare  se desfășoară Proba interviu bazată pe întrebări de specialitate și răspunsuri ale candidaților la acestea.

– A doua etapă reprezentată de testare practică se desfășoară sub forma realizării de sarcini  cu utilizarea calculatorului.

 

RESPONSALIBILTĂȚI ÎN PROIECT

La realizarea activităților A.3. Dezvoltare instrument informatic raportare partide politice, A.4. Dezvoltare instrument informatic formare continuă, A.5. Dezvoltare instrument informatic de evaluare a performanțelor unui scrutin electoral

 

 • Un expert arhitect de soluție IT
  • Proiectează soluții de arhitectura pentru sisteme informatice, respectand standardele definite la nivelul organizatiei;
  • Documentează și păstrează informații și/sau modele ale arhitecturii de sistem și ale structurilor de date.
  • Se ocupă de actualizarea și modificarea acestor informații pe parcursul derulării activităților;
  • Oferă feedback sub forma de recomandări, rezerve, etc. pentru orice modificări în arhitectura de sistem și în privința structurilor de date;
  • Se asigură ca toate modificările se fundamentează pe situații valide de afaceri și pe analize de eficienta;
  • Păstrează înregistrări ale tuturor actualizărilor și/sau modificărilor aduse arhitecturii de sistem și ale informațiilor privind structurile de date;
  • Se asigură ca elemente importante că dezvoltarea, implementarea, migrarea, logistica, achizițiile și asigurarea compatibilității dintre date și sisteme au fost discutate în mod riguros și că există informații relevante la baza deciziilor, înainte de a se lua aceste decizii privind arhitectura sistemelor;
  • Salvează periodic și în situatii critice documentația de arhitectură;
  • Colaborează cu membrii echipei de lucru și cu persoanele din celelalte compartimente pentru integrarea modulelor de program / programelor / componentelor /aplicațiilor software în sistemul informatic;
  • Participă la analiza detaliată a tuturor aspectelor sau propunerilor ce pot avea un impact semnificativ asupra sistemului informatic existent;
 • Un expert dezvoltare frontend, asigură
  • Implementarea de interfețe web folosind HTML, CSS și JavaScript;
  • Întreținerea site-ului;
  • Repararea rapidă a bug-urilor și rezolvarea problemelor legate de cod;
  • Scrierea de documente și ghiduri privind cerințele funcționale
  • Crearea de machete și prototipuri de calitate
  • Asigură standarde grafice de înaltă calitate și coerența mărcii
 • Un expert dezvoltare mobilă
  • Sprijină întregul ciclu de viață al aplicației (concept, proiectare, testare, lansare și asistență)
  • Produce aplicații mobile complet funcționale, scriind cod curat;
  • Adună cerințe specifice și sugerează soluții
  • Scrie teste unitare și UI pentru a identifica defecțiunile
  • Optimizează performanța aplicației
  • Proiectează interfețe pentru a îmbunătății experiența utilizatorului
  • Menține legătura cu echipa de dezvoltare a produsului pentru a planifica funcții noi
  • Cercetează și sugerează noi produse, aplicații și protocoale mobile
  • Rămâne la curent cu noile tendințe tehnologice
 • Un expert designer web/ mobile, asigură
  • Conceptualizarea ideilor creative cu clienții.
  • Testarea și îmbunătățirea designului site-ului web.
  • Stabilirea liniilor directoare de proiectare, standarde și bune practici.
  • Menținerea aspectului site-urilor web prin aplicarea standardelor de conținut.
  • Proiectarea imaginilor vizuale pentru site-uri web și asigurarea faptului ca acestea sunt în conformitate cu brandingul.
  • Comunicarea ideilor de proiectare folosind fluxuri de utilizatori, fluxuri de proces, harți de site și wireframes.
 • Un expert dezvoltare backend
  • Analizează cerințele și specificațiile proiectului și proiectează estimări;
  • Scrie module reutilizabile de cod de înaltă performanță;
  • Revizuiește codul și îmbunătățește arhitectura proiectelor;
  • Gestionarea tehnologiile de ultima ora pentru imbunatatirea aplicațiilor;
  • Colaborează cu dezvoltatorii front-end pentru a integra elemente orientate către utilizator cu logica serverului;
  • Adună și abordează cerințele tehnice și de proiectare
  • Crează cod și biblioteci reutilizabile pentru utilizare ulterioară

   

  Nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din cererea de finanțare, cu respectarea ghidului beneficiarului, sunt:

  Activitatea: A.3. Dezvoltare instrument informatic raportare partide politice

  Subactivitatea: SA 3.1 Dezvoltare instrument informatic raportare partide politice

  Categorie cheltuială eligibilă:25 – cheltuieli salariale

  • salariu expert arhitect de soluție IT

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert dezvoltare frontend

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert dezvoltare mobilă

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert designer web/ mobile

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert dezvoltare backend

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru

  Activitatea: A.4. Dezvoltare instrument informatic formare continuă

  Subactivitatea: SA4.1 Dezvoltare instrument informatic e-learning

  Categorie cheltuială eligibilă:25 – cheltuieli salariale

  • salariu expert dezvoltare frontend

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
 • salariu expert dezvoltare mobilă
 • Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
 • salariu expert arhitect de soluție IT
 • Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
 • salariu expert dezvoltare backend
 • Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
 • salariu expert designer web/ mobile
 • Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 3 luni x 84 ore/lună
  • 1 luna x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru

  Activitatea: A.5. Dezvoltare instrument informatic de evaluare a performanțelor unui scrutin electoral

  Subactivitatea: SA5.1 Dezvoltare instrument informatic de evaluare a performanțelor unui scrutin electoral

  Categorie cheltuială eligibilă:25 – cheltuieli salariale

  • salariu expert designer web/ mobile

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 2 luni x 84 ore/lună
  • 2 luni x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert dezvoltare backend

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 2 luni x 84 ore/lună
  • 2 luni x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert dezvoltare mobilă

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 2 luni x 84 ore/lună
  • 2 luni x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert dezvoltare frontend

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 2 luni x 84 ore/lună
  • 2 luni x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru
  • salariu expert arhitect de soluție IT

  Preț unitar (fără TVA) [LEI] 140.00

  • 2 luni x 84 ore/lună
  • 2 luni x 42 ore/lună
  • Program inegal de lucru

  *) tarifele orare includ toate contribuțiile datorate bugetului de stat

   

  1. Calendarul privind selecţia experţilor naţionali este următorul:
  • Publicarea anunţului privind selecţia experţilor naţionali – 27 februarie 2023;
  • Depunerea dosarelor cuprinzând documentele menţionate mai sus – 27 februarie 2023 – 17 martie 2023;
  • Verificarea, de către Comisia de selecţie, a eligibilităţii dosarelor de candidatură şi publicarea rezultatelor pe site – 20 martie 2023;
  • Depunerea contestaţiilor referitoare la analiza dosarelor – 21 martie;
  • Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse, precum şi programarea candidaţilor declaraţi admişi la etapa a doua a procesului de selecţie – 22 martie;
  • Desfăşurare interviu/testare practică – 27 martie 2023;
  • Publicarea rezultatelor procesului de selecţie (interviu/testare practică) – 27 martie 2023;
  • Depunerea contestaţiilor referitoare la rezultatele procesului de selecţie (interviu/testare practică) – 28 martie 2023;
  • Publicarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse, precum şi a rezultatelor finale ale procesului de selecţie -29 martie 2023;
  • Încheierea contractelor de muncă – 30 martie – 05 aprilie 2023.

   

  Experţii selectaţi vor fi invitaţi pentru semnarea contractelor şi demararea activităţilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a Cererii de finanţare a proiectului DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, (Cod proiect: 157961), 1270, Cod MySMIS2014+ 157961, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, urmare aprobării contractului de finanțare nr. 889/25.01.2023.

  În cazul în care, în urma procesului de recrutare, numărul de experţi contractaţi nu este suficient, se poate organiza un nou proces de recrutare.

  Dosarele de candidatură și contestațiile se vor depune personal la registratura instituției (Str. Eugeniu Carada nr. 1, mun. București, parter).

   

  Materiale recomandate

  Expert arhitect de soluție IT

  Javascript: https://www.w3schools.com/js/default.asp

  CSS: https://www.w3schools.com/css/

  HTML: https://www.w3schools.com/html/default.asp

  MySql: https://www.w3schools.com/mysql/default.asp, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16

  AgilePM:  https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/requirements-and-user-stories.html, https://apmg-international.com/product/agile-project-management-agilepmr

   

  Expert Frontend

  Angular : https://angular.io/docs

  React: https://reactjs.org/docs/getting-started.html

  Javascript: https://www.w3schools.com/js/default.asp

  CSS: https://www.w3schools.com/css/

  HTML: https://www.w3schools.com/html/default.asp

  MySql: https://www.w3schools.com/mysql/default.asp, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16

   

  Expert dezvoltare mobilă

  React Nativ: https://reactnative.dev/

  Flutter: https://docs.flutter.dev/

  Javascript: https://www.w3schools.com/js/default.asp

  CSS: https://www.w3schools.com/css/

  HTML: https://www.w3schools.com/html/default.asp

  MySql: https://www.w3schools.com/mysql/default.asp, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16

   

  Expert designer web/mobile

  Adobe Illustrator: https://helpx.adobe.com/illustrator/user-guide.html

  Adobe Photoshop: https://helpx.adobe.com/pdf/photoshop_reference.pdf

   

  Expert Backend

  Laravel: https://laravel.com/docs/10.x

  Symfony: https://symfony.com/doc/current/index.html

  Javascript: https://www.w3schools.com/js/default.asp

  CSS: https://www.w3schools.com/css/

  HTML: https://www.w3schools.com/html/default.asp

  MySql: https://www.w3schools.com/mysql/default.asp, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16

   

  Tematică

  Expert arhitect de soluție IT

  Operare Javascript, CSS, HTML, MySql și AgilePM.

   

  Expert Frontend

  Operare Angular, React, Javascript, CSS, HTML și MySql.

   

  Expert dezvoltare mobilă

  Operare React Nativ, Flutter, Javascript, CSS, HTML și MySql.

   

  Expert designer web/mobile

  Operare Adobe Illustrator și Adobe Photoshop.

   

   Expert Backend

  Operare Laravel, Symfony, Javascript, CSS, HTML și MySql.

   

  Metodologia privind selecția experților externi care vor participa la activitățile din proiectul DIGI-EMB-Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a unei persoane care va acorda viză de control financiar preventiv propriu pe operațiunile aferente proiectului, cod proiect 157961

   

   

   

   

   

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
  Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

  www.poca.ro