Legislație aplicabilă

LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016
privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016
privind achiziţiile publice