Accesul – oldAccesul – old

 

Legea nr.544/2001(Link: legislație.just.ro) şi Hotărârea de Guvern nr. 123(Link: legislație.just.ro) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia au întregit cadrul juridic de exercitare a dreptului la informaţie al cetăţenilor stipulat în Constituţie. Atât legea, cât şi normele metodologice se întemeiază pe trei principii:

1. principiul transparenţei conform căreia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţii să-şi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;

2. principiul aplicării unitare potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi a normelor metodologice;

3. principiul autonomiei conform căreia fiecare autoritate sau instituţie publică trebuie să elaboreze propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice în acord cu prevederile legii şi ale normelor metodologice. Legea 544/2001 operează cu un set de noţiuni şi introduce un număr de cerinţe instituţionale a căror respectare se impune în mod obligatoriu.

Noţiunea de bază a legii este aceea de informaţie de interes public definită ca „orice informaţie care priveşte acţiunile sau rezultă din acţiunile unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, ori de forma sau de modul de exprimare.” Totodată, legea defineşte şi subiecţii implicaţi în procesul liberului acces la informaţii de interes public.

Astfel, în categoria solicitanţilor de informaţii intră orice persoană, indiferent de natura acesteia (fizică sau juridică, de drept public sau privat, română sau străină), legea stipulând că „accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.”

1 În categoria instituţiilor care au obligaţia de a o feri acces la informaţiile de interes public aşa cum le defineşte legea, intră orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Referitor la informaţiile de interes public liber accesibile legea distinge între informaţii comunicate din oficiu şi informaţii comunicate la cerere. Informaţiile comunicate din oficiu sunt informaţii esenţiale care definesc activitatea unei instituţii dau autorităţi (art.5, alin. (1)): „(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; d) coordonate de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; f) programele şi strategiile proprii; g) lista cuprinzând documentele de interes public; h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; Legea reglementează (art. 12, alin. (1)) şi condiţiile în care informaţii de interes public sunt exceptate de la liberul acces: (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art.1 următoarele informaţii: a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.”

Alte articole: