Accesul – old

Accesul – old

 

Legea nr.544/2001(Link: legislație.just.ro) şi Hotărârea de Guvern nr. 123(Link: legislație.just.ro) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia au întregit cadrul juridic de exercitare a dreptului la informaţie al cetăţenilor stipulat în Constituţie. Atât legea, cât şi normele metodologice se întemeiază pe trei principii:

1. principiul transparenţei conform căreia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţii să-şi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;

2. principiul aplicării unitare potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi a normelor metodologice;

3. principiul autonomiei conform căreia fiecare autoritate sau instituţie publică trebuie să elaboreze propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice în acord cu prevederile legii şi ale normelor metodologice. Legea 544/2001 operează cu un set de noţiuni şi introduce un număr de cerinţe instituţionale a căror respectare se impune în mod obligatoriu.

Noţiunea de bază a legii este aceea de informaţie de interes public definită ca „orice informaţie care priveşte acţiunile sau rezultă din acţiunile unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, ori de forma sau de modul de exprimare.” Totodată, legea defineşte şi subiecţii implicaţi în procesul liberului acces la informaţii de interes public.

Astfel, în categoria solicitanţilor de informaţii intră orice persoană, indiferent de natura acesteia (fizică sau juridică, de drept public sau privat, română sau străină), legea stipulând că „accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.”

1 În categoria instituţiilor care au obligaţia de a o feri acces la informaţiile de interes public aşa cum le defineşte legea, intră orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Referitor la informaţiile de interes public liber accesibile legea distinge între informaţii comunicate din oficiu şi informaţii comunicate la cerere. Informaţiile comunicate din oficiu sunt informaţii esenţiale care definesc activitatea unei instituţii dau autorităţi (art.5, alin. (1)): „(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; d) coordonate de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; f) programele şi strategiile proprii; g) lista cuprinzând documentele de interes public; h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; Legea reglementează (art. 12, alin. (1)) şi condiţiile în care informaţii de interes public sunt exceptate de la liberul acces: (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art.1 următoarele informaţii: a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.”


Loi 544\/2001 et la décision du gouvernement n° 123 portant approbation des modalités de son application ont terminé le cadre juridique de l’exercice du droit à l’information des citoyens, stipulée dans la Constitution. La loi et les normes méthodologiques sont fondées sur trois principes:

1. le principe de la transparence, en vertu de laquelle les autorités et institutions publiques ont l’obligation d’opérer d’une manière ouverte vers le public, ou l’accès libre et sans obstacles aux informations d’intérêt public doit représenter une règle, et limiter l’accès à l’information doit constituer l’exception, conformément à la Loi

2. principe de l’application uniforme en vertu de laquelle les autorités et des institutions publiques assurent le respect pour la loi d’une manière uniforme, conformément aux règlements de la loi et des normes méthodologiques;

3. le principe de l’autonomie en vertu de laquelle chaque autorité ou institution publique établit ses propres règles d’organisation et de fonctionnement des compartiments de l’information et de relations publiques conformément aux dispositions de la Loi et aux normes méthodologiques.

Loi 544/2001 fonctionne avec un ensemble de notions et elle introduit un certain nombre d’exigences institutionnelles, dont le respect est obligatoire.

La notion fondamentale de la Loi, est celle d’information d’intérêt public définie comme „toute information concernant les actions ou les résultats des actions d’une autorité ou d’un organisme public, quel que soit le support, la forme ou le mode d’expression”. En même temps, la Loi définit également les sujets impliqués dans le processus de libre accès à l’information d’intérêt public. Ainsi, dans la catégorie des demandeurs d’informations entrent toute personne, quelle que soit sa nature (personne physique ou morale, publique ou privée, d’origine roumaine ou étrangère) la loi stipulant que « un accès libre et illimité à toute information d’intérêt public, définie par la présente loi, constitue un des principes fondamentaux des relations entre les individus et les pouvoirs publics, conformément à la Constitution et avec les instruments internationaux ratifiés par le Parlement roumain. »

Dans la catégorie des institutions qui ont l’obligation de protéger l’accès à l’information publique, comme la loi les définit, entre toute autorité ou institution publique et n’importe quelle direction, à l’aide de fonds publics et qui opèrent sur le territoire de la Roumanie.

En ce qui concerne les informations d’intérêt public, librement accessible, la Loi établit une distinction entre informations communiquées librement et des informations communiquées sur demande. L’information communiquée librement sont des informations essentielles concernant la détermination de l’activité d’une institution ou une autorité (art. 5, par. (1)):

„(1) Chaque autorité ou organisme public a l’obligation de communiquer les informations suivantes d’intérêt public:

a) les actes réglementaires relatifs à l’organisation et le fonctionnement de l’autorité publique ou une institution ;

b) structure organisationnelle, les responsabilités des départements, les auditoires de l’autorité publique ou une institution;

c) nom et prénom des personnes de l’autorité publique ou établissement et le responsable de la diffusion de l’information;

d) coordonnées de l’autorité ou l’institution publique, telles que : nom, localisation, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse du site Web;

e) finances, budget et bilan;

f) stratégies et programmes propres;

g) liste des documents d’intérêt public;

h) la liste des catégories de documents produite et/ou gérées conformément à la Loi;

La loi fait la règle (art. 12, par. (1)) et les conditions dans lesquelles les informations d’intérêt public ne sont pas accessibles.

(1) Conformément à l’article 1, les informations suivantes sont exemptés de la liberté d’accès des citoyens:

a) information de la défense nationale, la sécurité et l’ordre public, que ce soit dans les catégories d’informations classifiées, conformément à la Loi;

b) informations sur les délibérations des autorités, ainsi que celles relatives aux intérêts économiques et politiques de la Roumanie, si elles appartiennent à la catégorie d’informations classifiées, conformément à la Loi;

c) informations sur les activités commerciales ou financières, si leur publicité influence négativement le droit sur la propriété industrielle ou intellectuelle, ainsi que le principe d’une concurrence loyale, conformément à la Loi;

d) informations sur les données à caractère personnel, conformément à la Loi;

e) informations sur la procédure au cours d’une enquête pénale ou disciplinaire, si le résultat de l’enquête est menacé ou on révèle des sources confidentielles ou on met en danger la vie, l’intégrité de la personne, la santé d’une personne par suite d’une enquête finie ou en cours;

f) informations sur les procédures judiciaires, si leur publicité affectent la garantie d’un procès équitable ou l’intérêt légitime de l’une des parties impliquées dans le processus;

g) les informations dont la publication affecte les mesures de protection des jeunes.”