planograma

 

Atribuţiile Direcţiei Management, Monitorizare şi Logistică Electorală

În  baza prevederilor art. 20^1, alin. (1) din Hotărârea Nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală are următoarele atribuţii principale:

a) urmăreşte asigurarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea;

b) asigură evidenţa la nivel naţional a resurselor necesare organizării procesului electoral; centralizează la nivel naţional neajunsurile privitoare la asigurarea materialelor şi dotărilor logistice, precum şi propunerile privitoare la o mai bună organizare şi desfăşurare a alegerilor; asigură elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesară derulării votării;

c) elaborează propuneri privind logistica electorală şi managementul operaţiunilor electorale; urmăreşte şi controlează modul de realizare de către autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv de către prefecţi, a măsurilor stabilite în acest domeniu; urmăreşte modul de păstrare a cabinelor de vot, a urnelor şi a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot în condiţii corespunzătoare pentru a putea fi utilizate în mod repetat;

d) administrează Registrul naţional al secţiilor de votare cuprinzând delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe teritoriul României, potrivit legii;

e) ţine evidenţa localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale; stabileşte condiţiile minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare; stabileşte procedura de constatare şi atestare a îndeplinirii condiţiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare;

f) face propuneri pentru proiectul de buget necesar alegerilor, altor tipuri de consultări şi pentru acţiuni legate de acestea;

g) elaborează propuneri pentru asigurarea protecţiei secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente specifice;

h) actualizează delimitarea colegiilor uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului;

i) ţine evidenţa comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a judeţelor în care sunt vacante posturile de primar, de preşedinte al consiliului judeţean sau în care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile judeţene; ţine evidenţa locurilor vacante de deputat sau senator; colaborează cu Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral la elaborarea propunerilor privind stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale;

j) urmăreşte modul de obţinere eşalonată a fondurilor necesare pentru asigurarea logisticii; realizează propuneri, estimări şi previziuni privind resursele necesare derulării operaţiunilor electorale, centralizează necesarul cheltuielilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi întocmeşte propuneri de buget;

k) asigură transparenţa cheltuielilor realizate de autorităţile şi instituţiile publice cu pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;

l) realizează studii şi analize privind finanţarea procesului electoral şi asigurarea logisticii electorale; elaborează proiecte, materiale de informare şi instruire în domeniul specific de activitate şi sprijină instruirea participanţilor la procesul electoral;

m) asigură legătura cu mediul academic şi societatea civilă în vederea stabilirii de către Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, programe şi campanii naţionale şi internaţionale vizând educarea şi responsabilizarea civică, promovarea participării la vot, dezvoltarea managementului electoral şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele şi practicile recunoscute internaţional;

n) organizează şi asigură funcţionarea Centrului de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea managementului electoral;

o) elaborează şi derulează, cu sprijinul celorlalte compartimente, programe privind exercitarea dreptului de vot de către categoriile speciale de alegători (persoanele neştiutoare de carte sau cu handicap etc.);

p) asigură monitorizarea, analiza, evaluarea şi planificarea strategică a operaţiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al procesului electoral;

q) avizează propunerile de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de locţiitori ai acestora;

r) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei.

De asemenea, Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale.