VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A ACTULUI PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ÎN ADUNARE PRIN VOT UNIVERSAL DIRECT ANEXAT LA DECIZIA CONSILIULUI DIN 20 SEPTEMBRIE 1976 ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE

Versiunea consolidată a Actului privind alegerea reprezentanţilor în Adunare prin vot universal direct anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976 și modificările ulterioare

 

ACT

privind alegerea membrilor Parlamentului European

prin vot universal direct

Articolul 1

(1)    În fiecare stat membru, membrii Parlamentului European sunt aleși pe baza reprezentării proporționale, recurgându-se la sistemul de vot pe liste sau la votul unic transferabil.

(2)    Statele membre pot autoriza votul pe baza unui sistem de vot pe liste preferențiale în conformitate cu procedura pe care o adoptă

(3)    Alegerile se fac prin vot universal direct și sunt independente și secrete.

Articolul 2

În conformitate cu situația națională specifică, fiecare stat membru poate înființa circumscripții pentru alegerile pentru Parlamentul European sau poate prevede alte subdiviziuni ale teritoriului electoral, fără a afecta în general caracterul proporțional al sistemului de vot.

Articolul 3

Statele membre pot stabili un prag minim pentru atribuirea locurilor. La nivel național acest prag minim nu poate depăși 5% din numărul de voturi exprimate.

Articolul 4

Fiecare stat membru poate stabili un plafon pentru cheltuielile candidaților în campaniile electorale.

Articolul 5

(1)    Mandatul de cinci ani pentru care sunt aleși membrii Parlamentului European începe la deschiderea primei sesiuni organizate după fiecare alegere.

Acesta poate fi extins sau redus în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf.

(2)    Mandatul fiecărui membru începe și expiră în același timp cu perioada menționată la alineatul (1).

Articolul 6

(1)    Membrii Parlamentului European votează individual și personal. Aceștia nu pot fi obligați prin instrucțiuni și nu pot primi mandat imperativ.

(2)    Membrii Parlamentului European se bucură de privilegiile și imunitățile aplicabile lor în temeiul Protocolului din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene.

Articolul 7

(1)    Mandatul unui membru al Parlamentului European este incompatibil cu cel de:

– membru al guvernului unui stat membru;

– membru al Comisiei Comunităților Europene;

– judecător, avocat general sau grefier al Curții de Justiție a Comunităților Europene sau al Tribunalului de Primă Instanță;

– membru al Consiliului Director al Băncii Centrale Europene;

– membru al Curții de Conturi a Comunităților Europene;

– Ombudsman al Comunităților Europene;

– membru al Comitetului Economic și Social al Comunității Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice;

– membru al Comitetului Regiunilor;

– membru al unor comitete sau al altor organe create în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice în scopul gestionării fondurilor comunitare sau îndeplinirii unei sarcini administrative permanente;

– membru al Consiliului Director, al Comitetului Administrativ sau angajat al Băncii Europene de Investiții;

– funcționar sau agent în exercițiu într-o instituție a Comunităților Europene sau într-un organism specializat asociat acestora sau Băncii Centrale Europene.

(2)    Începând cu alegerile pentru Parlamentul European din 2004, mandatul de membru al Parlamentului European este incompatibil cu acela de membru al unui parlament național.

Prin derogare de la această dispoziție și fără a aduce atingere alineatului (3):

– membrii Parlamentului național al Irlandei care sunt aleși membri ai Parlamentului European în cadrul unor alegeri ulterioare pot avea mandat dublu până la următoarele alegeri pentru Parlamentul național al Irlandei, moment în care se aplică primul paragraf de la prezentul alineat;

– membrii Parlamentului Regatului Unit care sunt de asemenea deputați ai Parlamentului European în perioada mandatului de cinci ani care precede alegerile pentru Parlamentul European din 2004 pot avea mandat dublu până la alegerile pentru Parlamentul European din 2009, moment în care se aplică primul paragraf de la prezentul alineat.

(3)    În plus, fiecare stat membru poate, în circumstanțele prevăzute la articolul 8, să extindă aplicabilitatea reglementărilor privind incompatibilitatea la nivel național.

(4)    Membrii Parlamentului European cărora li se aplică alineatele (1), (2) și (3) în cursul perioadei de cinci ani menționate la articolul 5 sunt înlocuiți în conformitate cu articolul 13.

Articolul 8

Sub rezerva dispozițiilor din prezentul act, procedura electorală este reglementată în fiecare stat membru de dispozițiile de drept intern.

Aceste dispoziții de drept intern, care pot, după caz, lua în considerare situația specifică fiecărui stat membru, nu afectează caracterul esențial proporțional al sistemului de vot.

Articolul 9

Nimeni nu poate vota mai mult de o singură dată în orice alegeri pentru Parlamentul European.

Articolul 10

(1)    Alegerile pentru Parlamentul European au loc la data și orele stabilite de fiecare stat membru; pentru toate statele membre această dată este stabilită în cursul aceleași perioade care începe joi dimineața și se încheie duminica imediat următoare.

(2)    Statele membre nu pot comunica în mod oficial rezultatele votului lor decât după încheierea scrutinului în statul membru în care alegătorii votează ultimii în cursul perioadei menționate la alineatul (1).

Articolul 11

(1)    Consiliul, hotărând în unanimitate, în urma consultării Parlamentului European, stabilește perioada electorală pentru primele alegeri.

(2)    Alegerile ulterioare au loc în cursul perioadei corespunzătoare din ultimul an al perioadei de cinci ani menționate în articolul 5.

„În cazul în care organizarea de alegeri în Comunitate în cursul perioadei în cauză se dovedește imposibilă, Consiliul, hotărând în unanimitate după consultarea Parlamentului European, stabilește, cu cel puțin o lună(2) înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani menționate la articolul 5, o altă perioadă pentru alegeri care se poate situa cel mai devreme la două luni înainte sau cel mai târziu la o lună după perioada fixată conform dispozițiilor paragrafului precedent.”

(3)    Fără a aduce atingere articolului 196 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolului 109 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, Parlamentul se reunește de plin drept în prima zi de marți după expirarea unui termen de o lună de la sfârșitul perioadei electorale.

(4)    Competențele Parlamentului European încetează odată cu deschiderea primei ședințe a noului Parlament European.

Articolul 12

Parlamentul European verifică prerogativele membrilor Parlamentului European. În acest sens, acesta ia act de rezultatele comunicate în mod oficial de statele membre și hotărăște în legătură cu contestațiile care ar putea să apară pe baza dispozițiilor prezentului act, cu excepția celor apărute pe baza dispozițiilor de drept intern la care acesta face trimitere.

Articolul 13

(1)    Un loc rămâne vacant atunci când mandatul unui membru al Parlamentului European se încheie ca urmare a demisiei, decesului sau retragerii mandatului respectiv.

(2)    Sub rezerva aplicării altor dispoziții din prezentul act, fiecare stat membru stabilește procedurile adecvate pentru ca, în cazul în care un loc devine vacant în cursul mandatului de cinci ani prevăzut la articolul 5, locul respectiv să fie ocupat pentru restul perioadei în cauză.

(3)    În cazul în care legislația unui stat membru prevede explicit retragerea mandatului unui membru al Parlamentului European, mandatul acestuia se încheie în conformitate cu dispozițiile legale respective. Autoritățile naționale competente informează Parlamentul European cu privire la aceasta.

(4)    În cazul în care un loc devine vacant în urma demisiei sau decesului, Președintele Parlamentului European informează imediat autoritățile competente ale statului membru în cauză cu privire la aceasta.

Articolul 14

În cazul în care se dovedește a fi necesar să se adopte măsuri de aplicare a prezentului act, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Parlamentului European și după consultarea Comisiei, adoptă aceste măsuri, după ce încearcă să ajungă la un acord cu Parlamentul European în cadrul unui comitet de conciliere care reunește Consiliul și reprezentanți ai Parlamentului European.

Articolul 15

Prezentul act este redactat în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, toate versiunile fiind în egală măsură autentice.

Anexele I și II fac parte integrantă din prezentul act.

Articolul 16

Dispozițiile prezentului act intră în vigoare în prima zi a lunii de după primirea ultimei notificări menționate în decizie.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ANEXA I

Regatul Unit va aplica dispozițiile prezentului act doar în ceea ce privește Regatul Unit.

ANEXA II

Declarație referitoare la articolul 14

S-a convenit ca, în ceea ce privește procedura care trebuie aplicată în cadrul comitetului de conciliere, să se facă apel la dispozițiile alineatelor (5), (6) și (7) din procedura stabilită în declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei din 4 martie 1975(3).