Hotărârea de Guvern nr. 1297/2012

Hotărârea nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 27 decembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1

    (1) Cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

    (2) Cheltuielile pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi a oficiilor electorale, precum şi plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ai oficiilor electorale, a statisticienilor, informaticienilor şi a personalului tehnic auxiliar pentru alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale se suportă din bugetele judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, iar cele pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea celorlalte birouri electorale şi pentru plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale, personalului tehnic auxiliar şi statisticienilor, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

    ART. 2

    (1) Pe perioada exercitării atribuţiilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar li se asigură, de către instituţiile la care sunt angajaţi, drepturile salariale cuvenite potrivit legii.

    (2) Pentru membrii birourilor electorale se acordă o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate. Personalul tehnic auxiliar, statisticienii şi informaticienii care participă la executarea operaţiunilor generate de procesul electoral pe lângă birourile electorale primesc o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate.

    (3) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

    (4) Membrilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, judeţeană ori a municipiului Bucureşti, precum şi ai oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar, care participă la realizarea operaţiunilor legate de alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

    (5) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Afacerilor Interne, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură, în ziua votării, 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

    (6) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale respective.

    (7) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore.

    (8) În afara drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi de cazare, care vor fi suportate din bugetele locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare ce stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.

    ART. 3

    Birourile electorale de circumscripţie asigură, prin grija prefecţilor, imprimarea buletinelor de vot, a altor formulare şi tipizate necesare procesului electoral, a timbrelor autocolante, confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „Votat”, a celor de control ale secţiilor de votare şi a ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, precum şi a celor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 4

    (1) Cheltuielile pentru prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente, cheltuielile pentru tipărirea listelor electorale permanente, precum şi a copiilor de pe acestea se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

    (2) Cheltuielile pentru prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale complementare, cheltuielile pentru tipărirea listelor electorale complementare, precum şi a copiilor de pe acestea se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

    ART. 5

    (1) Institutul Naţional de Statistică, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, asigură statisticieni şi personal tehnic auxiliar, dotarea cu tehnică de calcul şi exploatarea programelor de prelucrare a datelor pentru efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

    (2) Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor votării şi efectuarea operaţiunilor tehnice şi informatice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

    (3) Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale modelele personalizate ale proceselor-verbale ce vor fi utilizate în centralizarea voturilor şi în constatarea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

    (4) Modelele proceselor-verbale utilizate la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 509/2012 privind aprobarea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012, care vor fi adaptate în mod corespunzător.

    (5) Cheltuielile realizate de Institutul Naţional de Statistică urmează a fi recuperate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

    ART. 6

    (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţilor specifice sprijinirii alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, realizate de Autoritatea Electorală Permanentă şi filialele sale, se suportă din bugetul acesteia.

    (2) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, Autoritatea Electorală Permanentă poate asigura personal tehnic auxiliar pentru funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie, a birourilor electorale judeţene sau a oficiilor electorale, după caz.

    ART. 7

    Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea procesului electoral la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, în luna premergătoare şi în luna desfăşurării alegerilor.

    ART. 8

    Pentru reducerea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor, primarii şi prefecţii vor lua măsuri pentru utilizarea materialelor specifice procesului electoral, folosite la alegerile anterioare. După încheierea alegerilor vor asigura depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare.

    ART. 9

    (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor include în bugetele proprii sumele corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    (2) În termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor finale, autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

p. Preşedintele

Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.297.

—————