În baza prevederilor art. 25, alin. (2) din Hotărârea Nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului “Expert electoral”, Departamentul pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea filialelor şi a birourilor judeţene ale Autorităţii;

b) asigură legătura funcţională între filiale şi birouri judeţene, pe de o parte, şi conducerea Autorităţii şi compartimentele Autorităţii, pe de altă parte;

c) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor legale în pregătirea şi organizarea proceselor electorale de către autorităţile administraţiei publice locale;

d) împreună cu Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional, coordonează şi realizează activităţile de actualizare a Registrului electoral privind alegătorii cu domiciliul şi reşedinţa în România, care sunt de resortul Autorităţii, potrivit legii;

e) întocmeşte, la solicitarea conducerii, informări, sinteze, note, analize şi rapoarte în materie electorală, pe baza datelor transmise de către filiale şi birourile judeţene;

f) elaborează standarde, strategii şi programe privind selecţia şi formarea experţilor electorali din ţară şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi coordonează implementarea acestora de către filialele şi birourile Autorităţii;

g) elaborează strategii şi programe privind formarea membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora şi a persoanelor din administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în materie electorală şi coordonează implementarea acestora de către filialele şi birourile Autorităţii;

h) propune conducerii reprezentanţii Autorităţii în birourile şi oficiile electorale la nivelul judeţelor, al municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia şi monitorizează activitatea acestora;

i) organizează întâlniri de lucru şi instruiri ale personalului filialelor şi birourilor judeţene;

j) propune directorului general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale calendarul acţiunilor de control al finanţării activităţii curente a organizaţiilor locale ale partidelor politice;

k) furnizează la cererea celorlalte compartimente date şi statistici relevante din domeniul său de activitate;

l) colectează propunerile şi observaţiile filialelor şi birourilor privind proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al Autorităţii, pe care le pune la dispoziţia Departamentului legislativ;

m) elaborează ghiduri, instrucţiuni, pliante şi materiale de informare şi instruire în materie electorală pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile locale implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi operatorii de calculator ai acestora;

n) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului;

o) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, din dispoziţia preşedintelui Autorităţii sau a înlocuitorului acestuia.Direcția control electoral, instruire și coordonarea activității în teritoriu îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege, de prezentul regulament și de șeful Departamentului de organizare a proceselor electorale.

Departamentul pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege, de prezentul regulament.