Anunț selecție experți Proiect ARGUS

 

Titlul proiectului: ARGUS – Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
Cod apel: POCA/130/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice  Cod proiect 118704
Beneficiar: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Persoana de contact:

Date de contact (telefon):

DRAGOMIR Adrian Viorel – 0722264521

adrian.dragomir@roaep.ro

 

 

Anunț cu privire la selecția experților naționali care vor participa

în cadrul proiectului ARGUS – integritate, etică, transparența, anticorupție

în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

 

Autoritatea Electorală Permanentă derulează, în calitate de beneficiar, Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod proiect: 118704), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!, Cod apel: POCA/130/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 

Obiectiv general:

Proiectul are ca scop creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente (denumită în continuare AEP), contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

 

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
 2. Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.
 3. Dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor și vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale de integritate.

 

Selecția experților din prezentul anunț este necesară pentru îndeplinirea rezultatului 6. –  Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Mecanism de aplicare unitară: Ghid de bune practici privind finanțarea partidelor politice și workshop-uri pentru prezentarea acestuia cu reprezentanții partidelor politice).

 

În cadrul proiectului a fost demarată procedura de selecție a 4 experți naționali care vor participa la elaborarea Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice.

 

 1. Informaţii generale

Elaborarea Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice  va contribui la îmbunătățirea capacității administrative a Autorității Electorale Permanente de a preveni și de a combate corupția, dar și la creșterea gradului de conștientizare publică privind amploarea acestui fenomen.

Ghidul reprezintă un instrument de lucru, cu rol practic-aplicativ, ce își propune să abordeze corupția ca factor ce afectează activitatea partidelor politice, atât din perspectiva finanțării curente a acestora, cât și din perspectiva finanțării campaniilor electorale.

 

 1. Atribuțiile experților, precum și etapele parcurse în vederea întocmirii Ghidului:

 

 1. Realizarea unei analize-diagnostic a procedurilor de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Analiza – diagnostic a procedurilor de control  va fi realizată de cei 4 experți naționali care vor fi selectați în urma prezentului anunț.

În cadrul acestei etape, se va realiza o analiză a modului în care se desfășoară, în prezent, procedurile de control. Aceasta se va încheia cu un set de recomandări pentru îmbunătățirea acestei activități.

Documentul final va avea elementele de identitate vizuale ale POCA, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală POCA.

 

 1. Grupul de lucru va include 4 experți naționali, selectați în mod transparent, care vor lucra împreună cu 4 persoane din cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Bunele practici identificate la nivel național sau european și prezentate în cadrul Ghidului vor avea scop ilustrativ, contribuind la prevenirea practicilor ilegale prin promovarea unei conduite etice, integre și profesioniste a personalului din cadrul AEP.

Grupul de lucru constituit va pregăti reuniunea workshop-ului inițial. Documentul/prezentarea power point va avea elementele de identitate vizuală ale POCA, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală POCA.

 

 1. Experții naționali vor fi parte în procesul de elaborare a Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice, alături de alți experți în domeniu, prevăzuți în proiectul ARGUS – integritate, etică, transparența, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (după primirea rapoartelor primite în urma efectuării schimburilor de experiență externe).

 

Pentru desfășurarea tuturor etapelor descrise, experții naționali vor lucra 2 ore/zi, timp de 5 (cinci) luni. Tariful orar luat în considerare este de 140 lei/oră, în conformitate cu prevederile Ghidului Beneficiarului POCA.

 

III. Selecția experților

Selecția experților va fi realizată de către o comisie de selecție, constituită în acest scop, formată din membri ai echipei de management si membri ai Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

 1. Prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea, de către comisia de selecție, a eligibilității dosarelor de candidatură depuse de către candidați și acordarea calificativului ,,Admis”/,,Respins”, în conformitate cu rezultatul evaluării. Pentru a fi declarat ,,Admis”, dosarul trebuie să fie complet, conținând toate documentele solicitate, și să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de selecție.

Comisia de selecție îşi rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaţilor, și alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor referitoare la experienţa profesională.

Calificativul ,,Admis” oferă candidatului dreptul de a participa la următoarea etapă a procesului de selecție, cea a interviului. Lista rezultatelor aferente primei etape a procesului de selecție, precum și programarea candidaților declarați admiși la etapa a doua a procesului de selecție, se vor publica pe site, în termenul prevăzut în calendarul desfășurării procesului de selecție.

 

 1. Etapa a doua a procesului de selecție va consta în evaluarea candidaților de către comisia de selecție, prin participarea la proba de tip interviu individual, în vederea probării experienţei/expertizei menţionate în CV-uri.

În timpul interviului, comisia de selecție va completa, pentru fiecare candidat în parte, o fișă de interviu, prin care se vor acorda acestora punctaje, în funcție de îndeplinirea criteriilor avute în vedere pe parcursul evaluării.

Dacă, în urma derulării interviului, candidatul nu poate să probeze experienţa/expertiza menţionată în CV, comisia își rezervă dreptul de a respinge candidatura acestuia, consemnând acest lucru într-un proces-verbal.

 

 1. Candidații vor putea depune contestații referitoare la analiza dosarelor, precum și referitoare la rezultatul celei de a doua etapă a procesului de selecție. Contestațiile se vor putea depune personal la sediul AEP din București, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, camera 28 (în intervalul orar 8:30-14:00), sau la adresa de e-mail alina.marcu@roaep.ro.

Contestațiile pot fi depuse în termen de o zi lucrătoare de la publicarea listei cu rezultatele aferente primei etape a procesului de selecție, sau în termen de o zi lucrătoare de la publicarea listei cu rezultatele aferente celei de a doua etapă a procesului de selecție. Contestațiile vor fi soluționate de către comisia de soluționare a contestațiilor, iar hotărârile se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toți membrii acesteia.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor obținute în urma contestațiilor depuse se vor efectua în termen de maxim o zi lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a contestațiilor.

 

 1. Cerințe

          Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să dețină următoarele:

 • diploma universitară (licență sau echivalent) de studii juridice și/sau economice;
 • experiența dovedită de minimum 3 ani în domeniul de activitate vizat de obiectul proiectului ARGUS – integritate, etică, transparența, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • articole sau publicații în reviste de specialitate;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • cunoaşterea legislaţiei anticorupţie;
 • cunoașterea legislației în domeniul eticii și integrității;
 • capacitate analitică;
 • gândire inovatoare;
 • orice alte cursuri sau specializări relevante.

 

 1. Documente care trebuie trimise de candidaţi

În vederea demonstrării conformităţii cu cerinţele solicitate, candidații vor putea depune dosarele de candidatură personal, la sediul AEP din București, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, camera 28 (în intervalul orar 8:30-16:30), sau la adresa de e-mail alina.marcu@roaep.ro, în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Astfel, candidații vor transmite următoarele documente:

 • Curriculum Vitae (format Europass, semnat – în format pdf), care să cuprindă referinţe şi datele de contact ale persoanelor care pot oferi informaţii cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor minime;
 • Copie a diplomei universitare;
 • Copie CI/BI a candidatului, semnată;
 • Copii certificate conform cu originalul și semnate ale documentelor doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei relevante pentru elaborarea ghidului:
 • copii ale diplomelor de studii,
 • adeverințe de lucru,
 • recomandări,
 • portofoliu de lucrări,
 • alte documente doveditoare;
 • Scrisoare de intenție, prin care candidatul evidențiază experiența anterioară relevantă și metodologia de lucru propusă în cadrul proiectului (maximum 1500 de cuvinte);
 • Publicații/articole relevante;
 • orice alte cursuri sau specializări relevante.

 

În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin e-mail, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original, înainte de încheierea contractului.

Vor fi declarați admiși candidații care îndeplinesc cerințele minime solicitate la punctul IV al prezentului anunț.

 

 1. Criteriile și punctajele:

 

Experiență profesională 3-4 ani 10 pct
4-6 ani 15 pct
6-10 ani 20 pct
Peste 10 ani 40 pct
Literatura de specialitate Publicații în domeniu fără cotație ICI 1 pct./ publicație
Publicații în domeniu cotate ICI 3 pct./ publicație
Experiență în activități similare  cu cele presupuse de postul pt care candidează 2-4 ani 10 pct
4-6 ani 15 pct
6-10 ani 20 pct
Peste 10 ani 40 pct
Experiență în proiecte finanțate prin programe europene 1 proiect finanțat 1 pct
2 proiecte finanțate 15 pct
Peste 2 proiecte finanțate 20 pct
Limba străină de circulație internațională Nivel începător 20 pct
Nivel mediu 30 pct
Nivel avansat probat prin certificări/studii/ publicații în altă limbă decăt cea maternă 50    pct

 

*Punctajele obținute de fiecare candidat în parte, în urma analizării dosarelor de candidatură, vor reprezenta o pondere de 50% din rezultatul final al procesului de selecție. Această analiză va fi parte din cea de a două etapă a procesului de selecție.

 

VII. Calendarul privind selecția experților naționali este următorul:

 • Publicarea anunțului privind selecția experților naționali – 08 martie 2019;
 • Depunerea dosarelor cuprinzând documentele menționate mai sus – 08 martie 2019 – 28.03.2019 orele 14:00;
 • Verificarea, de către Comisia de selecție, a eligibilității dosarelor de candidatură și publicarea rezultatelor pe site – 01.04.2019, orele 17:00;
 • Depunerea contestațiilor referitoare la analiza dosarelor – 02.04.2019, orele 17:00;
 • Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse, precum și programarea candidaților declarați admiși la etapa a doua a procesului de selecție – 03.04.2019, orele 17:00;
 • Desfășurarea interviurilor – 04.04.2019 – 08.04.2019;
 • Publicarea rezultatelor procesului de selecție – 09.04.2019;
 • Depunerea contestațiilor referitoare la rezultatele procesului de selecție – 10.04.2019;
 • Publicarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse, precum și a rezultatelor finale ale procesului de selecție – 11.04.2019.

 

VIII. Dispoziții finale:

Experții selectați vor fi invitați pentru semnarea contractelor și demararea activităților, în condițiile legislației în vigoare și a Cererii de finanțare a proiectului ARGUS – integritate, etică, transparența, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

În cazul în care, în urma procesului de recrutare, numărul de experți contractați nu este suficient, se poate organiza un nou proces de recrutare.